3117_Strartford Mall_SouthWest Entry_1st FL_Phase 2